Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor reparatieopdrachten aan het Naaiatelier “Naald en Schaar” zijn onderstaande algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Voor zover noodzakelijk kan de klant in het geval van een reparatie aan kleding een beroep doen op de opgestelde reparatievoorwaarden.

Eigendomsrecht

 • Al onze verkopen, leveringen, werken en diensten geschieden onder de algemene. Andersluidende voorwaarden van de klant worden principieel niet aanvaard en kunnen pas gelden na voorafgaandelijke en schriftelijke aanvaarding.
 • Alle patronen en ontwerpen die worden gemaakt zijn, blijven eigendom van Naaiatelier Naald en Schaar.

 Aansprakelijkheid

 • Het Naaiatelier “Naald en Schaar” is alleen aansprakelijk voor de schade die is ontstaan tijdens het herstel van de reparatie of door beschadiging of verloren gaan van eigendommen van anderen.
 • De medewerker van het naaiatelier kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurverschillen in de bestelde goederen (verschil tussen kleurkaart  en geleverd materiaal). Evenmin kan de medewerker van het naaiatelier verantwoordelijk worden gesteld voor elke afwijking in de geleverde en gebruikte materialen. Het naaiatelier “Naald en Schaar” kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt tijdens zijn eigen productieproces.
 • Bij maatopname door klant of het niet correct doorgeven van maten via mail, telefoon of fax en zonder pasbeurt door ons, kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onjuiste pasvorm van het kledingstuk.

 Opdracht

 • Offertes gelden enkel als bestelling als er 1 exemplaar getekend terugbezorgd wordt.
 • De geldigheidsduur van de offerte is 15 dagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
 • Indien we ons verbinden tot prestaties of het leveren en produceren van goederen, dient 100 % van het offerte bedrag betaald te worden bij de oplevering of de voltooiing ervan.
 • De bestekken en offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen, De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen, nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, opdracht aanpassen
 • Ook kan een leveringsdatum maar door ons aangehouden worden indien er juiste maten doorgegeven worden en niet als er tussentijds wijziging van opdracht is.

Service en garantie

 • Indien na ontvangst blijkt dat er iets aan uw bestelling mankeert, dient u ons daarvan onmiddellijk per email info@naaldenschaar te informeren. We zullen met u kijken naar een passende oplossing.

Afhalen

 • Het is mogelijk uw bestelling bij ons af te halen. Afhalen kan alleen op afspraak, een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om een afhaal afspraak te maken.

Privacy

 • Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Shalice strikt vertrouwelijk behandeld en blijven ontoegankelijk voor derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ter afwerking van de bestellingen.
  De gegevens worden nooit verkocht of verhuurd.

 Annulering opdracht

 • Bij annulatie vanwege de klant bij bestelling van prototypes en/of patronen worden de geleverde prestaties en werkuren voor 100 % aangerekend. Hetzelfde geldt voor de goederen en materialen inclusief
 • De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren,indien de klant nalaat goederen en modellen die noodzakelijk zijn voor de productie van de bestelde goederen, binnen de gestelde termijn aan te leveren
 • De ontvangen goederen aangekocht door klant en nodig voor verwerking door “Naaiatelier ” worden steeds aangenomen onder voorbehoud van aantal staat en gewicht ,nazicht en controle, Bij controle worden anomalieën zo snel mogelijk aan de klant meegedeeld. Bij anomalieën vervallen meteen alle overeenkomsten betreffende het geleverde en dienen deze terug te worden bedongen, De desbetreffende goederen blijven intussen opgeslagen op risico van de klant.
 • Op de offerte of orderbevestiging eventueel vermelde leveringstijden zijn informatief en kunnen geen onderwerp uitmaken van schadeclaims of niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan, Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft “Naaiatelier ” van de verplichting tot levering.
 • Wanneer u uw bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling te doen via e-mail. Het annuleren van een reeds betaalde order kost  0,50 euro. Het Naaiatelier stort het bedrag terug op uw rekening.
 • Indien u producten wilt ruilen of retourneren dient u hierover contact op te nemen met het Naaiatelier. Er zal dan bekeken worden of de producten retour genomen kunnen worden, en tegen welke voorwaarden.
 • Speciaal voor u bestelde / gemaakte producten kunt u niet annuleren.

Facturen / Prijzen

 • De ondertekening van de offerte door de klant, houdt in dat aan de verkoper de toelating wordt gegeven om illustraties, foto’s of elk ander beeldmateriaal van de geproduceerde goederen die door de verkoper geheel of gedeeltelijk worden ontworpen en gemaakt te verspreiden via welk medium (inclusief het internet) dan ook , behalve indien de koper bij het ondertekenen van de offerte een andere regeling heeft bedongen en dit op de offerte wordt vermeld
 • Onze prijzen zijn atelier af , tenzij anders schriftelijk aangegeven op de offerte . In geval van verzending op aanvraag zijn de vervoerskosten en risico voor rekening van de klant,
 • Alle schriftelijke offertes ,per email, mondeling of per telefoon zijn incl. BTW.
 • Facturen dienen bij afhaling of levering contant betaald te worden Wij aanvaarden geen cheques als betalingsmiddel. Andere overeenkomsten betreffende betalingen moeten bedongen worden voor ondertekening van de offerte en ook schriftelijk opgenomen worden in de offerte.
 • Bijkomende kosten voor het hermaken of structurele aanpassing van het kledingstuk/ opdracht als gevolg hiervan zijn voor rekening van de klant.
 • Klachten wat betreft beschadiging tijdens transport door klant en/of derden zullen niet ontvankelijk zijn.
 • Ingeval van betwisting en/of ingeval van aanwijzing van een deskundige zullen alleen de rechtbanken van het gebied bevoegd zijn.

Contact voor vragen / klachten

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld, u niet tevreden bent over de verrichte werkzaamheden, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen met ons bespreken. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt in behandeling genomen indien:

 • U bij het Naaiatelier “Naald en Schaar” de textielwerkzaamheden heeft laten uitvoeren.
 • Uw klacht niet anoniem is.
 • Op de door Naaiatelier Naald en Schaar uitgevoerde reparaties geldt een garantie van drie maanden op ritsen, knopen (bij normaal gebruik) en / of reparatiefouten. De factuur geldt als garantiebewijs.
 • Elke klacht moet schriftelijk binnen de 5 werkdagen na factuurdatum worden gedaan. Eens deze termijn verstreken, wordt product / dienst als definitief aanvaard. Uw klacht zal binnen 7 werkdagen behandeld worden, waarover u een terugkoppeling krijgt.

Voor vragen of klachten over uitgevoerde reparaties kunt u contact opnemen met het Naaiatelier “Naald en Schaar”. Het telefoonnummer vindt u terug op de rekening of u kunt een e-mail sturen naar info@naaldenschaar.nl.

 

 

Recent Posts